Regulaminy i RODO

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Informujemy, że:
– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie, pana Dariusza Kowalczyka. Kontakt: dyrektor@biblioteka.konskie.pl, tel. 41 372 25 05, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
– Inspektorem danych osobowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie, jest pani Dorota Markiewicz. Kontakt: markiewiczdorota@biblioteka.konskie.pl, tel. 41 372 25 05, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług i wynika z przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
– Rodzaj danych osobowych, jakie Biblioteka może przetwarzać to imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr karty bibliotecznej, informacja dotycząca aktywności zawodowej.
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych, w tym w celach statystycznych, oraz w celach realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika, na podstawie zgody mogą być przetwarzane w celu powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz przekazywania informacji o działalności Biblioteki.
– Prowadzenie konta bibliotecznego Czytelnika odbywa się w elektronicznym systemie bibliotecznym SowaSQL, reprezentowanym przez SOKRATES SOFTWARE z siedzibą w Poznaniu, na zasadzie hostingu danych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przechowywania danych.
– Dostęp do Pani/Pana danych osobowych posiadają upoważnieni przez dyrektora, pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
– Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania Pani/Pana osobistych ustawień, podczas logowania się na konto czytelnika na stronie internetowej biblioteki. Może Pani/Pan wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej, może to jednak ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Biblioteki.
– Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz prawo do bycia zapomnianym.
– Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług Biblioteki. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia.
– Pani/Pana dane nie są przekazywane do państw trzecich, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
– Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Regulamin imprez organizowanych przez Bibliotekę Miasta i Gminy Końskie

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę Miasta i Gminy Końskie zwanej dalej Organizatorem.
Przez imprezę rozumie się wykład, seminarium, spotkanie autorskie, wystawę, lekcję biblioteczną, oraz wszelkie spotkania i konkursy organizowane lub współorganizowane przez Organizatora.
Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
W trakcie imprezy oraz w drodze do i z biblioteki odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad osobami niepełnoletnimi ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele lub opiekunowie grupy.
Zgłoszenia Uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych powodów. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do rekompensaty.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych czy substancji odurzających .
Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom: znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, zakłócającym porządek imprezy, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową.
Osoby uczestniczące w imprezach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.
Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich, biorących udział w imprezie, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie, pana Dariusza Kowalczyka. Kontakt: dyrektor@biblioteka.konskie.pl, tel. 41 372 25 05, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 Inspektorem danych osobowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie, jest pani Dorota Markiewicz. Kontakt: markiewiczdorota@biblioteka.konskie.pl, tel. 41 372 25 05, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 MiPBP może zbierać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego, adres zamieszkania, dane kontaktowe opiekuna/rodzica osoby niepełnoletniej, wizerunek.
 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w imprezie.
 Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjno- promocyjnych i edukacyjnych Jeśli osoba bierze udział w imprezie, Organizator uznaje, że wyraziła zgodę na nieodpłatne utrwalenie i opublikowanie swojego wizerunku w mediach wewnętrznych Organizatora.
 Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługuje im prawo do wynagrodzenia.
 Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez BPMiG Końskie, jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi.
 Fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjnych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

REGULAMIN FILII DLA DZIECI

1. Ze zbiorów Filii dla dzieci mogą korzystać stali mieszkańcy Końskich i powiatu koneckiego oraz osoby uczące się lub pracujące na terenie Końskich, nie będące mieszkańcami powiatu koneckiego.
2. Filia dysponuje literaturą piękną dla dzieci i młodzieży, księgozbiorem popularnonaukowym, informacyjnym oraz czasopismami bieżącymi.
2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Filii dla dzieci jest posiadanie elektronicznej karty czytelnika i zarejestrowanie się w systemie u bibliotekarza. Karta elektroniczna uprawnia do korzystania z zasobów bibliotecznych zarówno Filii dla dzieci jak też Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni.
4. Zapisu czytelnika dokonuje się na podstawie dowodu osobistego rodziców lub opiekunów, bądź ważnej legitymacji szkolnej (dzieci od 13 roku życia).
5. Przy wypożyczaniu książek, czytelnik zobowiązany jest do okazania elektronicznej karty czytelnika. W razie zagubienia lub zniszczenia karty czytelnik otrzymuje duplikat.
Udostępnienie karty bibliotecznej innej osobie jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone na nią materiały.
6. Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek na okres 30 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczanych pozycji.
6. Czytelnik może wypożyczyć do domu czasopisma na okres 30 dni kalendarzowych.
7. Czytelnik jest zobowiązany oddać książki w ustalonym terminie. Trzy dni przed upływającym terminem zwrotu, czytelnik otrzymuje informację o zbliżającym się terminie zwrotu drogą mailową.
Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książek o kolejne 30 dni kalendarzowych, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty wypożyczeń dokonuje się osobiście, telefonicznie lub drogą internetową.
8. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Jeśli czytelnik zgubi, zniszczy lub uszkodzi książkę zobowiązany jest odkupić ten sam tytuł książki lub inny po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
9. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.

REGULAMIN CZYTELNI

1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy obywatele, bez względu na to czy są czytelnikami Biblioteki Miasta i Gminy Końskie, czy chcą skorzystać z Czytelni doraźnie.
2. Czytelnia dysponuje księgozbiorem informacyjnym, regionalnym, czasopismami bieżącymi oraz zbiorami specjalnymi.
3. Zbiory biblioteczne Czytelni udostępniane są na miejscu.
4. Czytelnik może wypożyczyć do domu czasopisma, z wyjątkiem dzienników oraz ostatnich numerów prenumerowanych czasopism.
5. Bibliotekarz może pojąć decyzję o wypożyczeniu do domu określonych materiałów bibliotecznych ( także książek) na noc oraz weekendy.
6. Czytelnik wypożyczający do domu materiały biblioteczne powinien okazać bibliotekarzowi dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, legitymację szkolną/studencką, wraz z numerem PESEL oraz wskazać adres zamieszkania i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
7. Wierzchnie okrycie Czytelnik zostawia w wyznaczonym miejscu.
8. Czytelnik może otrzymać odpłatnie kserokopię określonych materiałów bibliotecznych, w granicach określonych przez prawo autorskie.
9. Czytelnia prowadzi wypożyczanie międzybiblioteczne, udostępniając na określony czas pozycje sprowadzane z innych bibliotek na terenie kraju. Koszty wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi czytelnik.
10. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania udostępnionych materiałów bibliotecznych.
11. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia papierosów i spożywania posiłków.
12. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub w szczególnych przypadkach bezterminowo pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.
13. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które ukończyły 15 lat. Bezpłatnie stali mieszkańcy Końskich i powiatu koneckiego oraz osoby uczące się lub pracujące na terenie Końskich, nie będące mieszkańcami powiatu koneckiego.
2.Warunkiem niezbędnym do korzystania z Wypożyczalni jest posiadanie elektronicznej karty czytelnika i zarejestrowanie się w systemie u bibliotekarza. Karta elektroniczna uprawnia do korzystania z zasobów bibliotecznych zarówno Wypożyczalni dla Dorosłych, jak i z Czytelni i Filii dla dzieci.
3.Przy zapisie czytelnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, legitymację szkolną/studencką, wraz z numerem PESEL oraz wskazać adres zamieszkania i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z księgozbioru Wypożyczalni dla dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Przy wypożyczaniu książek, czytelnik zobowiązany jest do okazania elektronicznej karty czytelnika. W razie zagubienia lub zniszczenia karty czytelnik otrzymuje duplikat.
Udostępnienie karty bibliotecznej innej osobie jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone na nią materiały.
5.Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 30 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczanych pozycji.
6.Czytelnik jest zobowiązany oddać książki w ustalonym terminie. Trzy dni przed upływającym terminem zwrotu, czytelnik otrzymuje informację o zbliżającym się terminie zwrotu drogą mailową.
Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książek o kolejne 30 dni kalendarzowych, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty wypożyczeń dokonuje się osobiście, telefonicznie lub drogą internetową.
7.Biblioteka może zażądać zwrotu książek, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje, przed upływem terminu ustalonego w regulaminie.
Do czytelników przetrzymujących książki Biblioteka może wysyłać upomnienia drogą pocztową. Koszty kolejnych upomnień pokrywa czytelnik.
Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
8.Czytelnik może zamówić materiały biblioteczne, które aktualnie znajdują się w wypożyczeniu. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować materiały biblioteczne na okres 7 dni kalendarzowych. W przypadku nieodebrania materiałów bibliotecznych, po upływie tego okresu wracają one na półkę lub przechodzą na konto kolejnej, oczekującej osoby.
9.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
Jeśli czytelnik zgubi, zniszczy lub uszkodzi książkę zobowiązany jest odkupić ten sam tytuł książki lub inny po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
10.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji Dyrektora czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
11.Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.

Regulamin czytelni komputerowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie

1. Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z usług czytelni komputerowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie
2. Czytelnia dostępna jest dla wszystkich zgłaszających się osób.
3. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
4. Aby uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego należy okazać się dyżurującemu pracownikowi dokumentem ze zdjęciem( dowód osobisty, legitymacja studencka, legitymacja szkolna).
5. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych.
6. Za rzeczy osobiste użytkowników pozostawione bez nadzoru Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
7.Czytelnia umożliwia korzystanie z Internetu, baz nabytych i własnych oraz pakietu biurowego Open Office.
8. Korzystających ze stanowisk komputerowych obowiązuje:
– niezwłoczne zgłoszenie dyżurującemu pracownikowi ewentualnych uszkodzeń sprzętu nośnika elektronicznego, problemów z oprogramowaniem.
– poinformowanie dyżurującego pracownika o zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym
– zakaz przegrywania baz na nośniki komputerowe, instalacji własnego oprogramowania, dokonywania zmian w oprogramowaniu oraz samowolnego używania własnych nośników( bez uprzedniego sprawdzenia ich przez dyżurującego pracownika)
– zakaz wyszukiwania i przeglądania informacji o treści obrażającej uczucia innych(pornografia, treści rasistowskie).
9. Internet udostępniany jest wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
10. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać maksymalnie 1 osoba.
11. Czas korzystania ze stanowiska komputerowego użytkownik ustala z dyżurującym pracownikiem.
Maksymalny czas korzystania – 1 godzina.
Pracownik czytelni komputerowej może czas korzystania ze stanowiska:
– skrócić do ½ godziny w przypadku dużego zainteresowania.
– przedłużyć o ile nie ma oczekujących
– odmówić użytkownikowi kontynuowania pracy na stanowisku w przypadku łamania zasad określonych w regulaminie.
Sprzęty biurowe w czytelni komputerowej obsługuje wyłącznie dyżurujący pracownik.
12.Korzystający z usług czytelni komputerowej mogą uzyskać odpłatnie:
– wydruk wybranych pozycji Internetu, pakietu biurowego oraz wydawnictw elektronicznych.
– kopie plików na płytach CD DVD ( ze zwrotem wartości nośnika)
– skany materiałów bibliotecznych.
Biblioteka może kopiować wyłącznie fragmenty opublikowanych utworów, nie większych niż 1 arkusz wydawniczy ( podstawa prawna: art.30 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
13. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania udostępnionych materiałów oraz sprzętu. Zauważone uszkodzenia winien zgłosić dyżurującemu pracownikowi przed skorzystaniem z nich.
Użytkownik odpowiedzialny jest materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu.
Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki w zależności od aktualnej wartości uszkodzonego materiału bibliotecznego czy sprzętu.
Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzeń lub wynikające z 5. Ust.1 i 7. Ust.1. Biblioteka wydaje pokwitowania.
14. Czytelnia na indywidualne życzenie użytkownika lub instytucji wykonuje odpłatne kserokopie w granicach określonych przez prawo autorskie.
Czytelnik może odpłatnie(w uzgodnionym terminie) otrzymać skany z materiałów bibliotecznych.
15. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy mają prawo interwencji 9włącznie ze zgłoszeniem do Straży Miejskiej, Agencji Ochrony lub Policji).
W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki lub ochrony.
16.Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować pozbawienie Użytkownika prawa korzystania z czytelni na czas określony.
Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Miasta i Gminy Końskie.