Historia

Biblioteka w latach 1922-1954

Tradycje bibliotek koneckich sięgają 1922 roku, w którym założona została BIBLIOTEKA POWSZECHNA, mieszcząca się w lokalu Koła Polek. Księgozbiór jej stanowiły książki darowane przez społeczeństwo miasta, jak również kupowane z funduszów społecznych. W 1929 roku przyjęła nazwę BIBLIOTEKA POWSZECHNA MIEJSKA. Na dzień 1 stycznia 1930 roku liczyła 1611 woluminów i 144 czytelników. W tym samym roku Wydział Powiatowy założył BIBLIOTEKĘ CENTRALNĄ SEJMIKU KONECKIEGO, liczącą 1404 woluminy, która bezpłatnie udostępniała zbiory.

Występujące w województwie kieleckim tendencje do tworzenia stałych placówek gminnych spowodowały, że już w 1935 roku w powiecie koneckim na 22 gminy 17 z nich posiadało własne biblioteki o ogólnej zasobności 10300 woluminów. W tym samym roku zaczęto tworzyć BIBLIOTEKĘ CENTRALNĄ OŚWIATOWĄ POWIATOWEGO ZWIĄZKU SAMORZĄDOWEGO, która miała udzielać wszechstronnej pomocy placówkom gminnym. Żywe tradycje działalności bibliotek na terenie byłego powiatu koneckiego w okresie międzywojennym, przerwane działaniami II wojny światowej spowodowały, że natychmiast po wyzwoleniu rozpoczęto tworzenie bibliotek publicznych.

Na terenie miasta Końskie pierwszą biblioteką o charakterze publicznym była MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA otwarta w 1945 roku z inicjatywy władz oświatowych. Początkowo księgozbiór tej biblioteki stanowiły książki darowane przez społeczeństwo oraz resztki księgozbiorów podworskich. Biblioteka otrzymywała także na bieżąco książki z centralnego zakupu dokonywanego przez Ministerstwo Oświaty, a następnie Ministerstwo Kultury. Kierowniczką i zarazem jedyną pracownicą tej placówki była pani Anna Strzelecka legitymująca się niepełnym średnim wykształceniem.Biblioteka czynna była trzy razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.Mimo skromnych środków finansowych przyznawanych na potrzeby tej placówki ilość zbiorów powoli rosła, systematycznie też wzrastała liczba czytelników.

Obok Biblioteki Miejskiej działała otwarta w październiku 1947 roku POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, która mieściła się w zabytkowym pałacu Małachowskich, zajmując pomieszczenie o powierzchni 45 m2 .Głównym jej zadaniem było zorganizowanie sieci bibliotek gminnych i miejskich w całym powiecie koneckim oraz instruowanie osób prowadzących punkty biblioteczne.

Zaczątkiem Powiatowej Biblioteki Publicznej, podobnie jak Biblioteki Miejskiej, były książki darowane przez społeczeństwo oraz pochodzące z bibliotek podworskich. Pierwszy etap prac stanowiło gromadzenie i porządkowanie ocalałych w części u miejscowej ludności zbiorów dawnych bibliotek. Niemałe zasługi położył tu podinspektor ds. Oświaty i Kształcenia Dorosłych, pan Jan Pacak. Obowiązki kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej powierzono pani Helenie Cukrowskiej, posiadającej wykształcenie średnie rolnicze, która uzyskała kwalifikacje zawodowe na kursie bibliotekarskim. Wraz ze wzrostem liczby placówek bibliotecznych w powiecie rosła kadra bibliotekarska. W 1954 roku w Bibliotece pracowały 3 osoby : pani Helena Cukrowska – kierownik, pani Wiktoria Chonin i pani Helena Janczewska. W 1952 r. stanowisko kierownika biblioteki objęła pani Maria Kowynia.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Końskich

Duże zmiany w funkcjonowaniu bibliotek koneckich wprowadziło rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie połączenia bibliotek powiatowych z miejskimi. Na mocy tego rozporządzenia z dwóch, dotychczas samodzielnych placówek – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, powstała POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KOŃSKICH. Połączenie bibliotek pozwoliło na zwiększenie zespołu pracowników, co ułatwiło proces reorganizacji biblioteki, który pochłonął wiele czasu i pracy. Kierownictwo tej placówki objęła pani Krystyna Wąsowska. Dzięki jej staraniom uległa poprawie sytuacja lokalowa biblioteki, co umożliwiło uruchomienie w 1958 r. Oddziału Dziecięcego. Pierwszym pracownikiem tego Oddziału była pani Danuta Serafin.

Bardzo ważnym zadaniem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Końskich było utworzenie kompletnej sieci bibliotek w powiecie. Udało się to w pełni zrealizować w 1964 r. Dzięki staraniom bibliotekarzy istniało wówczas 31 placówek na wsi, Biblioteka Miejska w Przedborzu i Biblioteka Osiedlowa w Stąporkowie. Nadzór nad całością sprawowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Końskich. Uzupełnieniem sieci było 145 punktów bibliotecznych.

Należy z uznaniem podkreślić osiągnięcia w działalności oświatowej, której inicjatorem i organizatorem była pani Krystyna Wąsowska, mobilizując do udziału w wielu a kcjach czytelniczych podległe placówki. Szeroko popularyzowała literaturę, organizując małe formy teatralne, w których udział brali często pracownicy biblioteki. Inscenizacje prezentowane były nie tylko w mieście, ale również na terenie wsi w całym powiecie. W 1967 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Biblioteki. Funkcję tę objęła pani Genowefa Rek. Ze szczególną energią przystąpiła do porządkowania zbiorów bibliotecznych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej i placówkach na terenia całego powiatu. Skompletowane zostały dokumenty dotyczące książek przejętych ze zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przez biblioteki gromadzkie. Przystąpiono do intensywnych prac nad tworzeniem katalogów bibliotecznych. Rozszerzona została działalność instrukcyjno-metodyczna oraz systematycznie organizowano różne formy doskonalenia zawodowego pracowników. Powiodły się także starania zmierzające do utworzenia czytelni przy każdej bibliotece gromadzkiej. Kontynuowano sprawdzone formy działalności oświatowej i wprowadzano nowe, biblioteki aktywnie uczestniczyły w akcjach inicjowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach. Efektem tych starań był systematyczny wzrost czytelnictwa w powiecie. W październiku 1973 r. funkcję dyrektora Biblioteki objęła pani Halina Milczarek, wieloletni pracownik tej placówki. Jeszcze w tym samym roku, dzięki staraniom nowego dyrektora Biblioteki udało się pozyskać dodatkową powierzchnię lokalową, co pozwoliło na otwarcie czytelni, której kierownikiem została pani Barbara Zielińska.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie w latach 1975-1989

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. Likwidujące powiat jako jednostkę administracyjną przyczyniło się do kolejnej reorganizacji Biblioteki. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Końskich przyjęła nazwę BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KOŃSKIE. Do jej zadań należy od tej pory zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta i gminy Końskie. Sieć biblioteczną stanowią: biblioteka macierzysta oraz 6 filii wiejskich (Dziebałtów, Kazanów, Modliszewice, Nieświn, Pomyków, i Rogów). Działa także 35 punktów bibliotecznych.Na mocy zarządzenia Wojewody Kieleckiego z dnia 20 sierpnia1975 r. Biibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie powierzono dodatkowe zadania Oddziału Terenowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, co oznaczało nadzór nad bibliotekami działającymi na terenie 7 gmin (Końskie, Stąporków, Suchedniów, Bliżvn, Mniów, Miedziana Góra i Radoszyce).Duże znaczenie dla rozwoju biblioteki miał fakt przyznania. lokalu o łącznej powierzchni 350 m2, po byłym Urzędzie Powiatowym. W tym czasie udało się również pozyskać nową siedzibę dla filii bibliotecznej w Modliszewicach oraz przeprowadzić generalne remonty w filiach na terenie gminy Końskie. Był to również. korzystny okres dla pozostałych placówek Oddziału Terenowego. Systematycznej poprawie ulegała baza lokalowa, wyposażenie, rosła także liczba zbiorów.

Decyzją Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie podjęto prace nad reinwentaryzacją zbiorów, wprowadzono oddzielne inwentarze dla czytelni, Filii dla Dzieci i Wypożyczalni dla Dorosłych. W ślad za tym, zgodnie z obowiązującymi normami opisu bibliograficznego, rozpoczęto prace nad budową nowych katalogów. Prace te pochłonęły wiele czasu i wysiłku całego zespołu pracowników. Był to okres intensywnego kształcenia bibliotekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe na poziomie Studium Bibliotekarskiego, a kilka osób zdobyło wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze. Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych pozwolił na wykonanie tych prac sprawnie i fachowo. Szeroko prowadzona działalność oświatowa popularyzowała książkę i biblioteki, dając efekt w postaci systematycznie rosnących wskaźników czytelnictwa. Trudna sytuacja społeczno-gospodarcza na początku lat 80-tych w kraju wpłynęła na działalność Biblioteki. Dało się wówczas odczuć mniejsze zainteresowanie książką. Zanotowa­no spadek aktywności czytelniczej. W 1983 r. nastąpiła kolejna zmiana struktury organizacyjnej Biblioteki. W miejsce Oddziału Terenowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej powstał Rejon Biblioteczny, który obejmował swą działalnością 29 placówek na terenie miast-gmin: Końskie, Stąporków oraz gmin Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka i Smyków.

Szczególnie korzystny okazał się rok 1984, w którym założono 3 nowe filie biblioteczne: – w Końskich Filię nr 1 na Osiedlu „Warszawska”, w gminie Radoszyce – Filię w Jóźwikowie i w gminie Mniów – Filię w Węgrzynowie. Dokonano zmiany lokali bibliotek gminnych w Mniowie i Radoszycach.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie po roku 1990

Rok 1990 rozpoczyna nowy rozdział w historii koneckiej Biblioteki, która od tej pory jest placówką samorządową. Od tej chwili głównym źródłem utrzymania jest dotacja budżetowa przyznawana przez Samorząd Miasta i Gminy (dotychczas Biblioteka była finansowana z Funduszu Rozwoju Kultury). Jako zakład budżetowy Biblioteka podejmuje również różne formy działalności gospodarczej w celu wypracowania dochodów własnych. Uzyskiwane są one dzięki świadczonym usługom ksero, prowadzeniu wypożyczalni kaset wideo oraz sprzedaży książek. Przez kilka lat organizowane były również kursy językowe, przynoszące znaczne dochody. Biblioteka dysponuje księgozbiorem liczącym aktualnie ponad 130 tys. woluminów oraz zbiorami audiowizualnymi wielkości 1000 jednostek. Filie wiejskie: Dziebałtów, Kazanów, Modliszewice, Nieświń, Pomyków, Rogów posiadają około 60 tys. woluminów tj. 46 % ogółu zbiorów. Na terenie miasta działają dwie placówki filialne: Osiedlowa i Filia dla Dzieci, które wraz z placówką macierzystą dysponują około 70 tys. woluminów, co stanowi 54 % zbiorów. Rocznie z biblioteki korzysta ponad 8 tysięcy czytelników, którym wypożycza się do domu ponad 162 tys. woluminów oraz udostępnia na miejscu o koło 60 tys. egzemplarzy książek i czasopism. Czytelnicy to przede wszystkim młodzież i studenci oraz pracujący zawodowo, bezrobotni i emeryci. Po raz pierwszy w strukturze czytelnictwa występuje znaczna grupa osób pozostających bez pracy. Bezrobocie jest nowym zjawiskiem w społeczeństwie, które zobowiązuje bibliotekę podejmowania odpowiednich działań. Poprzez dobór lektur oraz metod i form pracy z czytelnikami, czyli biblioterapię, łagodzone są jego skutki.

Biblioteka ma bogate tradycje w zakresie upowszechnia czytelnictwa. Do form pracy szczególnie cieszących się uznaniem w środowisku należały i nadal należą: spotkania autorskie; spotkania środowiskowe z udziałem przedstawicieli nauki, kultury i sztuki; małe formy teatralne i konkursy. Dzięki Bibliotece mieszkańcy Końskich mieli okazję spotkać się m. in. z pisarzami:; Wiesławem Jażdżyńskim, Igorem Sikiryckim, Czesławem Czubakiem, Janem Koprowskim, Stanisławem Rogalą, Marianem Reniakem, Danutą Brzosko-Mędry, Jackiem Wilczurem, Aleksandrem Rymkiewiczem, Bronisława Dostatnim, Cezarym Chlebowskim, Władysławą Szproch, Pelagią Borowską, Stanisławem Nyczajem i Teresą Opoką. Zainteresowanie wzbudziły również spotkania z księdzem Andrzejem Wróblewskim, który zaprezentował oryginalną kolekcję ikon oraz z księdzem prof. Bonifacym Miązkiem, poetą, literaturoznawcą, wykładowcą Uniwersytetu Wiedeńskiego.Ogromnym zainteresowaniem czytelników cieszyły się spotkania z aktorami m.in. z: Olgierdem Łukaszewiczem, Emilianem Kamińskim, Iwoną Bielską i Aleksandrem Bednarzem, Egeniuszem Kusztalem, Krzysztofem Pietrykowskim, Leszkiem Sulimierskim. Gościem Biblioteki był także pierwszy premier, Minister Spraw Zagranicznych Polski Pan Edward Osóbka-Morawski.

Biblioteka odnotowała osiągnięcia w ramach akcji „Bliżej teatru”. Inscenizacje baśni i fragmentów utworów literackich wyróżnione były na przeglądach wojewódzkich. Do najciekawszych należały: „Dary czterech wróżek” E. Szelburg-Zarembiny (Filia Modliszewice) „Kopciuszek” wg J. Brzechwy (Filia dla Dzieci – Końskie), „Edukacja Bronki” wg Z. Przybylskiego (Filia dla Dzieci – Końskie), „Królestwo bajki” wg E. Szelburg­ Zarembiny (Filia Modliszewice), „Lampa Alladyna” (Filia Modliszewice), „Kurtyna w górę” (Filia Dziebałtów), oraz teatrzyki kukiełkowe przygotowane przez młodzież Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Baryczy „Szewczyk Dratewka” i „O Janku, który biegał bez ustanku”. Do stałych form pracy z czytelnikiem należy przysposobienie biblioteczne, realizowane przy ścisłej współpracy ze szkołami. Zajęcia te przygotowują młodzież do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i wdrażają do posługiwania się warsztatem informacyjnym. Biblioteka była inicjatorem wielu konkursów czytelniczych, uczestniczyła również w konkursach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach oraz konkursach ogólnopolskich. W 1988 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie znalazła się wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu pt. „ZŁOTY WAWRZYN DLA TWÓRCY, ZŁOTY WAWRZYN DLA BIBLIOTEKI”. Decyzją komisji centralnej Biblioteka otrzymała nagrodę pieniężną. Miłym akcentem było przyznanie centralnej nagrody indywidualnej dla Dyrektora Biblioteki, Pani Haliny Milczarek oraz nagród wojewódzkich dla pracowników – Marioli Cholewa-Nowak i Jolanty Milczarek.

Wspólnie z Kołem Przyjaciół Biblioteki i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zorganizowano szereg wycieczek mających na celu wymianę doświadczeń między bibliotekami. Najwięcej wrażeń dostarczyły wyjazdy do Trójmiasta, Nowego Sącza, Krakowa, Poznania, Nowego Tomyśla, Opoczna, Ostrowca Świętokrzyskiego, Jędrzejowa, Pińczowa, Kazimierzy Wielkiej. Minione 75 – lecie jest okresem niewątpliwych osiągnięć Biblioteki w Końskich. Świadczy o tym chociażby przyznany dla Biblioteki Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki. W roku jubileuszowym udało się zmodernizować pomieszczenia biblioteki i podnieść poziom ich estetyki, zapewniając czytelnikom lepsze warunki korzystania ze zbiorów.

W 2003 r. dyrektorem Biblioteki został Dariusz Kowalczyk. Dzięki jego zabiegom Biblioteka Publiczna w Końskich uzyskała dodatkowe pomieszczenie z przeznaczeniem na Czytelnię główną, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy Czytelni a także Filii dla dzieci. Z inicjatywy dyrektora Dariusza Kowalczyka Biblioteka podjęła, i z sukcesem realizuje nowe przedsięwzięcia, takie jak Centrum Edukacji Ekologicznej, Galeria Arslibris, Wydawnictwo Biblioteki Publicznej w Końskich Arslibris oraz Gminne Centrum Informacji, na bazie którego utworzono czytelnię komputerową. W tym okresie w Bibliotece nastąpił dynamiczny rozwój wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy, co pozwoliło znacznie podnieść poziom świadczonych usług.
W grudniu 2006 roku dyrektor Dariusz Kowalczyk został powołany do pełnienia funkcji zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Końskie na okres V kadencji samorządu terytorialnego (lata 2006-2010). W tym czasie funkcję dyrektora pełniła Jolanta Milczarek, dotychczasowa zastępczyni dyrektora Biblioteki. Z ważniejszych wydarzeń tego okresu należy wymienić duży remont pomieszczeń dawnego Pałacu Ślubów i przekazanie ich dla Biblioteki w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i nowych pomieszczeń na użytek Galerii Arslibris.
Powrót dyrektora Dariusza Kowalczyka do Biblioteki po upływie V kadencji samorządu zaowocował zintensyfikowaniem prac zmierzających do pełnej automatyzacji procesów bibliotecznych – Biblioteka Publiczna w Końskich wdraża obecnie system biblioteczny SOWA2, podnosząc standardy i jakość obsługi czytelników. Biblioteka osiąga dobre wyniki w zakresie czytelnictwa, organizuje różnorodne formy pracy popularyzujące książkę i czytelnictwo, a także osiągnięcia koneckiego środowiska artystycznego. Inicjuje szereg przedsięwzięć i pomysłów, które doskonale sprawdziły się w warunkach miasta, gminy i powiatu. Szczególnie aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, biorąc udział w stałych, prestiżowych akcjach takich jak: KUŹNICE KONECKIE, DNI KOŃSKICH, KONECKI WRZESIEŃ, DOŻYNKI POWIATOWE oraz ŚWIĘTO RYBY, prowadzonych z inicjatywy samorządowych władz powiatowych i miejsko-gminnych.
Przy Bibliotece funkcjonuje Galeria ARSLIBRIS, która systematycznie organizuje wystawy fotografii, malarstwa i rzeźby oraz rękodzieła ludowego. Galeria promuje koneckich artystów, ale także organizuje ekspozycje prac artystów z innych środowisk. Dużą popularnością w środowisku cieszą się organizowane w Galerii wystawy fotografii i pokazy multimedialne połączone z relacjami podróżników z wypraw do różnych krajów. Galeria jest również miejscem gdzie eksponowane są prace uzdolnionych amatorów – finalistów konkursów fotograficznych organizowanych przez Bibliotekę i Gminę Końskie. BPMiG Końskie poprzez Galerię ARSLIBRIS działa na rzecz promocji miasta i gminy oraz województwa świętokrzyskiego. Profesjonalizm i poziom artystyczny organizowanych przedsięwzięć budzą uznanie publiczności, współpracujących artystów oraz instytucji. Zainteresowaniem i uznaniem czytelników ciszy się również działalność Wydawnictwa ARSLIBRIS, utworzonego przez Bibliotekę i mającego tutaj siedzibę. Głównym przedmiotem działań Wydawnictwa ARSLIBRIS, jest wydawanie książek o tematyce regionalnej (historia i kultura regionu) w nakładach dostosowanych do elastycznych potrzeb społeczności lokalnej.
W latach 2004 – 2011 nakładem Wydawnictwa ARSLIBRIS Biblioteki Publicznej w Końskich ukazało się 21 tytułów (każdy opatrzony numerem ISBN). Wydane książki cieszą się dużym zainteresowaniem, nie tylko społeczności lokalnej, ale znajdują również odbiorców w całym kraju. Prowadzona z powodzeniem działalność wydawnicza pozwala rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę biblioteczną o nowe, ciekawsze publikacje a także przyczynia się do podniesienia poziomu wszelkich działań popularyzatorskich i edukacyjno-artystycznych podejmowanych przez Bibliotekę. Oferta wydawnicza Biblioteki stanowi wartościowe uzupełnienie edukacji szkolnej, zwłaszcza w zakresie edukacji regionalnej.
Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie spotyka się z uznaniem społeczności lokalnej i środowiska bibliotekarskiego, nie tylko w województwie ale także w skali całego kraju. Dowodem jest m.in. fakt trzykrotnego nagradzania projektów opracowanych przez BPMiG Końskie w kolejnych 4 edycjach ogólnopolskiego konkursu „Z EKONOMIĄ NA TY”, organizowanego przez Bibliotekę Narodową i Narodowy Bank Polski (w l. 2002 – 2005).
Kolejne nagrody i wyróżnienia potwierdzają uznanie dla BPMiG Końskie:
2005 r. – Statuetka „Bibliomana” i tytuł Bibliotekarza Roku przyznana przez WBP w Kielcach dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie – Dariusza Kowalczyka
2006 r. – medal „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa przyznany Bibliotece Publicznej w Końskich przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
2009 r. – przyznanie przez Kapitułę IV edycji Konkursu „Biblioteka Roku” statuetki BIBLIOMANA i tytułu BIBLIOTEKA ROKU 2008 dla BPMiG Końskie za całokształt prowadzonej działalności
2011 r. – przyznanie przez Kapitułę VI edycji Konkursu „Biblioteka Roku” statuetki BIBLIOMANA i tytułu BIBLIOTEKARZA ROKU 2010 dla Jolanty Milczarek, z-cy dyrektora BPMiG Końskie
2011 r. – przyznanie Bibliotece Publicznej w Końskich i działającemu przy Bibliotece Centrum Informacji Turystycznej nagrody GWOŹDZIA SEZONU 2010. /Nagroda wprowadzona przez Starostwo Powiatowe w 2011 r. dla firm i instytucji promujących powiat konecki/. CIT i Biblioteka zostały uhonorowane za zorganizowanie wystawy fotografii pt.: „Antoni Borowiec – zapomniany artysta”
2011 r. – przyznanie przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego WYRÓŻNIENIA dla Centrum Informacji Turystycznej działającego przy BPMiG Końskie w kategorii Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r.
2011 r. – przyznanie przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego TYTUŁU Najlepszego Pracownika Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. dla Magdaleny Weber z Centrum Informacji Turystycznej działającego przy BPMiG Końskie

W maju 2012 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie ochodziła uroczyście jubileusz 90-lecia swojej działalności.

2014 r. – W ramach obchodów KONECKIEGO WRZEŚNIA uroczyście nadano Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie imię Cezarego Chlebowskiego. W ceremonii uczestniczyła rodzina pisarza – żona Grażyna Ciszewska-Chlebowska, córka Weronika Chlebowska-Dziadosz z mężem, syn Tomasz Chlebowski z małżonką oraz wnuki i prawnuki pisarza.

Uroczystość nadania Bibliotece imienia Cezarego Chlebowskiego

2016 r. – w ramach zadania „Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia” dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020, Biblioteka zakupiła wyposażenie w postaci mebli i sprzętów elektrycznych oraz elektronicznego za 320 000 zł oraz wyremontowano wszystkie pomieszczenia. Pozwoliło to na poprawę estetyki wszystkich pomieszczeń oraz unowocześnienie BPMiG Końskie.

https://biblioteka.konskie.pl/poprawa-estetyki-oraz-funkcjonalnosci-bpmig-konskie-poprzez-zakup-nowego-wyposazenia-zakonczylismy-realizacje-projektu/