Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa i montaż wyposażenia BPMiG Końskie im. Cezarego Chlebowskiego

Końskie: Dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego w ramach zadania „Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia”, dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w tym: Zadanie 1: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia i/lub Zadanie 2: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania i/lub Zadanie 3: Wykonanie, dostawa i montaż mebli
Numer ogłoszenia: 143897 – 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy , ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. 41 372 25 05, faks 41 372 90 88.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego w ramach zadania Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w tym: Zadanie 1: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia i/lub Zadanie 2: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania i/lub Zadanie 3: Wykonanie, dostawa i montaż mebli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego w ramach zadania Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZOWJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w tym; Zadanie 1: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ) Zadanie 2: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania wyposażenia ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie 3: Wykonanie, dostawa i montaż mebli ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ) Miejscem dostaw w/w jest siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego ul. Partyzantów 1 ; 26-200 Końskie 1. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. 2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp..

II.1.5)

  Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: do oferty należy dołączyć: a) w przypadku zastosowania materiałów /urządzeń równoważnych – opis techniczny w/w, zdjęcie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, którego wzorzec przedstawiono w rozdziale D niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, c) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza d) kosztorys ofertowy dla poszczególnych zadań

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90.00
 • 2 – termin wykonania zamówienia – 10.00

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

dotyczy umowy na realizcję zadania nr 2: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: a) konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie urządzenia, niepowodujących zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonych w umowie urządzeń lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie; b) pojawienie się na rynku urządzeń producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że takie zmiany nie spowodują zwiększenia ceny; c) wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru przedmiotu umowy; d) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy; e) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku; f) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, g) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: – konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; – okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; – okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; h) inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka.konskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1- gabinet Dyrektora.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1- gabinet Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego w ramach zadania Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w tym: Zadanie 1: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego w ramach zadania Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZOWJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w tym; Zadanie 1: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ) Miejscem dostaw w/w jest siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego ul. Partyzantów 1 ; 26-200 Końskie 1. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. 2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90.00
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 10.00

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego w ramach zadania Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w tym: Zadanie 2: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego w ramach zadania Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZOWJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w tym; Zadanie 2: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania wyposażenia ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 Miejscem dostaw w/w jest siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego ul. Partyzantów 1 ; 26-200 Końskie 1. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. 2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90.00
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 10.00

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego w ramach zadania Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w tym Zadanie 3: Wykonanie, dostawa i montaż mebli.